BİLDİRİ BAŞLIĞI

Birinci Yazar1, İkinci Yazar2

1Unvan, Üniversite, Fakülte, Bölüm, e-posta

2Unvan, Üniversite, Fakülte, Bölüm, e-posta

ÖZET

Bildirinin Türkçe özeti 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazı formatında 10 punto ve italik olarak yazılacaktır. Bildiri metninin tamamında ana başlık ve alt başlıklardan sonra ve paragraf aralarında bir satır boşluk bırakılacaktır. Bu bölümün ana başlığı (ÖZET), 10 punto, koyu ve büyük harfler kullanılarak yazılacaktır. Bildirinin Türkçe başlığı 12 punto, koyu ve büyük harfler ile ortalanarak yazılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Bu bölümde çalışmaya ilişkin anahtar sözcükler yer alacaktır. Alfabetik sırayla, 10 punto yazı büyüklüğünde yazılan ve birbirlerinden virgülle ayrılan en fazla 5 sözcüğü içerecektir.

BİLDİRİNİN İNGİLİZCE BAŞLIĞI

ABSTRACT

Bu bölümün ana başlığı (ABSTRACT), 10  punto, koyu ve büyük harfler kullanılarak yazılacaktır. Bildirinin İngilizce başlığı ise 12 punto, koyu ve büyük harfler kullanılarak yazılacaktır.

Keywords: Bu bölümde çalışmaya ilişkin anahtar sözcüklerin İngilizce karşılıkları 10 punto yazı büyüklüğünde yer alacaktır

1.GİRİŞ ve ANA BÖLÜMLER

 • Bildirinin bu bölümleri ana metni oluşturmaktadır. Bildirinin konusuna ilişkin yazılacaklar bu bölümde ele alınacaktır.
 • Bildiri ana metni Times New Roman yazı fontu kullanılarak, tek satır aralığıyla ve 10 punto yazı büyüklüğünde yazılacaktır.
 • Ana başlıklar 12 punto, koyu ve büyük harfler ile yazılacaktır.
 • Bildiriler, A4 formatında sağ (iç), sol (dış), üst ve alttan 2 cm boşluk bırakılarak yazılacaktır.
 • Satır sonları sağa dayalı olarak bitirilecek (iki yana yaslı) ve heceler bölünmeyecektir.
 • Bildirinin toplam sayfa sayısı 10’u geçmemelidir.
 • Bildiri ana metninde tüm satırlar çift yana dayalı olarak başlayacak ve girinti olmayacaktır.

1.1.Alt Başlıklar

 • Bildirinin alt başlıklarında da ana metnin ilgili konuları yer almaktadır. Alt başlıklar 10 punto, koyu ve baş harfleri büyük yazılacaktır.
 • Şekiller, bildiri metni içinde siyah beyaz basıma uygun çözünürlükte kullanılacaktır. Şekil ve tabloların her biri 1’den başlayarak artan sırada numaralandırılacaktır. Şekil ismi ilgili şeklin altında tablo ismi ise ilgili tablonun üstünde olacak biçimde yerleştirilecek ve örnekte belirtildiği gibi açıklanacaktır (Şekil 1: Örnek şekil adı, Tablo 1: Örnek Tablo adı).
 • Şekil ve tablo isimlerinin yazı büyüklüğü 10 punto olacaktır. Şekil, tablo ve açıklamaları metin içinde ortalanarak yerleştirilmelidir.
 • Bildiri metni içerisinde kullanılacak olan formüller ana metin yazısı ile aynı boyutlarda olmalıdır. Formüller 1’den başlayarak artan sıra numarasına göre sıralanmalıdır. Formüller ortalanarak yerleştirilmeli, formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak yazılmalıdır.

Y=X+B

(1)

Tablo 1: Tablo Açıklaması

Bölümler Bildiri Başlığı Ana Bölüm Başlığı İngilizce Bildiri Başlığı Ana Bölüm
Yazı Büyüklüğü (Punto) 12 12 12 10

TEŞEKKÜR

Bu bölümde istenildiğinde bir teşekkür metnine yer verilebilir. Ana metinden farklı olarak başlığı numaralandırılmayan bu bölümdeki karakter büyüklükleri başlık için 12 punto, metin için ise 10 punto alınacaktır.

KAYNAKLAR

 • Metin içerisinde kullanılan kaynaklara (Yazar Soyadı, Yılı) şeklinde atıfta bulunulacaktır. Eğer iki yazarlı ise (1.Yazar soyadı ve 2.Yazar soyadı, Yılı) şeklinde olacaktır. Üç ve daha fazla yazarlı ise (1.Yazar soyadı vd., Yılı) şeklinde atıfta bulunulacaktır. Internet kaynaklarına ise (URL 1), (URL 2) şeklinde atıf bulunulacaktır.
 • Metin içinde değinilen ve genel olarak yararlanılan kaynaklar bu bölümde sıralanacak ve başlık için 12 punto, metin için ise 10 punto karakter büyüklükleri seçilecektir.
 • Kaynaklar; 1,2,3,…. şeklinde numaralandırılmalıdır.
 • Kaynaklar, yazarların soyadı alfabetik sırasına göre yazar soyadı, yazar adının baş harfi, yılı, belgenin adı, yayın yeri ve biçiminde düzenlenecektir. İlgili örnekler aşağıda sıralanmıştır;

Makale ise: 

Shemshadi, A., Shirazi, H., Toreihi, M., Tarokh, M.J. (2011). A Fuzzy VIKOR Method for Supplier Selection Based on Entropy Measure for Objective Weighting. Expert Systems with Applications, 38(2). P. 12160-12167. (Kaynak İng ise p. Türkçe ise S.) 

Kitap, yayımlanmış ders notu vb. ise: 

Tanyaş, M. (2014). Tedarik Zinciri Yönetimi. (2.Baskı). İstanbul: Nobel Yayınları.  

Bildiri (tam metin veya özet), poster, seminer vb. ise: 

Baki, B., Tanyaş, M. (2014). Lojistik Hizmet Sağlayıcıların Lojistik Merkeze Olan Talebinin İncelenmesi. II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksaray Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2013. S. 195-201. 

Tez, araştırma raporu vb. ise: 

Baki, B. (2000). Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçim. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Doktora Tezi, Trabzon. 

Tanyaş, M. (2016). Depo Yönetimi. Bogazici Üniversitesi, İstanbul 

Yararlanılan İnternet siteleri ya da yazar adı olmayan kaynaklar: 

URL 1, Trabzon AFAD (2016), Afetlerin Nedenleri, http://www.trabzonafad.gov.tr/admin/files/1-Afet%20sunum2015-20160111-141433.pdf. (Erişim Tarihi: 29.06.2016).  

Not: Pdf kaynakların ve doi linklerinin erişim tarihleri ve doğru linkleri verilmeli.

Önemli Notlar

A.Tüm bildiriler genel olarak aşağıdaki ana başlıkları içermelidir. Giriş bölümünde ele alınan sorun/konu net olarak tanımlanmalı ve önemi belirtilmelidir. Gerektiğinde Giriş ve Literatür Araştırması başlıkları Giriş başlığı altında birleştirilebilir.

 1. Giriş
 2. Literatür Araştırması
 3. Yöntem veya Metodoloji
 4. Çözüm/Bulgular
 5. Sonuç ve Öneriler
 6. Kaynaklar

B.Bildiri sunum dosyaları da benzer sırayla hazırlanmalı ancak problemin/konunun tanımlanması, yöntem, çözüm/bulgular, sonuç ve önerilere ağırlık verilmelidir. Öte yandan, bildiri sunum dosyaları, sunum süresi de dikkate alınarak en fazla 25 slayt olmalı ve slaytlar çok yazı içermemelidir.